Team Sistem Inventarisasi Sarana Prasarana MadrasahName: Muhamad Asbar, S. Pd, MM

Address: Toli-Toli, Kabaena Timur

Email: muhamadasbar33a@gmail.com

Position: Kepala Madrasah


Name: Waka Sarpras

Address: Dongkala

Email: sarpras@gmail.com

Position: Waka Sarpras


Name: Staff 1

Address: Dongkala

Email: .com

Position: Penerima Barang


Name: Staff2

Address: Dongkala

Email: .com

Position: Pemeriksa Barang